TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

Ympärivuotinen aktiivinen kerhotoiminta on avainasemassa. Tenniskerhon tulee varmistaa hyvät harjoitus ja kilpailumahdollisuudet seuran junioreille ja aikuisille.

Hangon Tenniskerho on avainasemassa matkailun kehityksen kannalta. Tenniskerhon tulee ehdottomasti pysyä tässä kehityksessä mukana. Lisääntyvää vapaa ajan asuminen tuo uusia, vaativia liikunnanharrastajia Hankoon. Nuorien pelaajien kesken suosittu JGP pelataan Hangossa myös 2018. Tennisviikon yhteydessä pelataan Finnish Tour.
Ensi vuosi tulee olemaan kenttäalueen laajentamista sekä olemassa olevien fasiliteettien parannusta ja kehittämistä. HTK rakentaa 5 uutta massakenttää ulkokaudelle 2018. Sosiaalitilojen saneeraus toteutetaan 1.5 2018 mennessä.

Tämä toimintasuunnitelma antaa suuntalinjat hallitukselle, jonka tehtävänä on tarkentaa ja toteuttaa yhdessä sovittuja tavoitteita vuonna 2018.

Uutena merkittävän asiana.
Tenniskerhon toiminta on kasvanut paljon viime vuosien aikana. Tenniskerhon hallituksella on aikomus palkata ympärivuotinen toiminnanjohtaja myös kaudelle 2018.

HALLINTO JA TIEDOTUS

Hallitus  kokoontuu riittävän monta kertaa. Jaostot tekevät jatkuvasti työtä tavoitteiden saavuttamiseksi. Tuleva hallitus määrittelee kunakin vuonna toimivat jaostot. Kullakin johtokunnan jäsenellä on jokin osaamisalue vastuullaan.

Sääntömääräiset kokoukset, kevät- ja syyskokous, järjestetään sääntöjen mukaan. Syyskokouksessa jaetaan seuran omien mestaruuskilpailujen palkinnot ja järjestetään kauden päätösjuhla.

Hallitus määrittelee tarvittavat työntekijät ja palkkaa heidät. Haetaan myös työllistämistukea mahdollisuuksien mukaan.

Seuran toiminnasta tiedotetaan riittävän usein sähköisesti.  

Tiedotteita on myös tennisstadionin ja Cupliksen tiedotustauluilla. Tenniskerhon internet-sivusto (www.hankotennis.net) on tärkeä tiedotusväline. Sosiaaliset mediat ovat tärkeässä roolissa tiedottamisessa.

TALOUS

Seuran talous on vakaalla pohjalla. Tenniskerholla on positiivinen kassavirta.
Keräämme suunnitelmallisesti varoja sponsoreilta ja järjestämme tuottavia kilpailuja.

KILPAILUTOIMINTA

Vuonna 2018 järjestetään ainakin seuraavat tapahtumat

 • Hangon mestaruuskilpailut hallissa, ajankohta myöhemmin Juniori- ja seniorikisa Cupliksessa pääsiäisenä
 • JGP kesäkuussa, kaikki luokat, 4-16.6
 • HPP Hanko Tennis Week ja Finnish Tour, 9-15.7
 • Elokuun kansallinen kisa 11-13.8
 • ITF Scandinavian EB Champinships by Mandatum life 31.7-6.8
 • Hangon ulkomestaruuskilpailut, ajankohta myöhemmin

SARJATENNIS

Osallistutaan kaikilla mahdollisilla joukkueilla STL:n ja SST:n järjestämiin tennissarjoihin. Tavoitteena on saada myös mahdollinen juniorijoukkue ja naisten joukkue kokoon.

JUNIORITOIMINTA

Yksi suurimpia haasteita Hangon tenniskerholle on junioritoiminnan lisääminen. Toimintaa on tälläkin hetkellä, mutta todellista pelaajamäärän kasvua on ollut vaikea saada aikaan. Nuoria pelaajia tulee mukaan ja innostuu tenniksestä. Askel kilpailukentille ja sitoutuminen valmennusjärjestelmään on todettu vaikeaksi tai kynnys on liian suuri. Kilpailevia junioreita on huolestuttavan vähän.

Juniorit ovat koko tulevan seuratoiminnan pohjana.

Ainakin seuraavat asiat tullaan toteuttamaan:

 • 2016 käynnistynyt junioreiden iltapäiväkerho jatketaan 2018.
 • Autetaan junioreita kilpailuissa
 • Tenniksen lajiesittely kouluille keväällä Puistolammen kentillä tai urheilutalolla
 • Ympärivuotinen tehovalmennus
 • HTK-HLK yhteinen leiri kilpapelaajille toukokuussa
 • Alkeiskurssi kesäkuussa
 • Koulutetaan valmentajia
 • Kehitetään valmennusta
 • Tuetaan kilpajunioreita kilpailumaksuissa ja matkoissa
 • Pyritään järjestämään tennisleirejä muiden seurojen kanssa
 • Omat tennisleirit Cupliksessa
 • Kesäkauden juhlat tennisstadionilla

AIKUISTOIMINTA

Aktivoidaan uusia jäseniä seuratoimintaan mukaan ja järjestetään seuraavat tapahtumat:

 • Nelinpelitapahtumia ulkona ja sisällä
 • Arkitennistä Cupliksessa
 • MTI:n tenniskliniikat kesän aikana
 • Euroturnaus alkukesästä ulkokentillä
 • Dollariturnas elokuussa ulkokentillä
 • Seuraottelu ETK-HTK
 • Liigasarjoihin osallistuminen
 • Seurailtoja kokoontumistiloissa

KENTÄT, ULKOALUEET JA KIINTEISTÖT

Puistolammen  puhdistetaan heti lumien lähdettyä, käyttövalmiina viimeistään Vapuksi.

Massakenttien kunnostus siten, että kentät olisivat pelattavissa viimeistään 15.5, kaksi kenttää jo 1.5.

Kenttälaajennukset rakennetaan vuodelle 2018.

Pukuhuonerakennuksen täyssaneeraus on valmiina kevään 2018 aikana, joten työt ei haittaa kesäsesongin toimintaa.

Hangossa 1.11.2017
Hangon tenniskerho ry
Hallitus


VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2018

En året runt aktiv förening står i centrum för verksamheten. Tenniskklubben bör säkerställa goda tränings- och tävlingsförutsättningar för föreningens juniorer och seniorer.

Hangö Tennisklubb har även en central roll då det gäller utvecklandet av turismen i Hangö. Tennisklubben bör därför absolut hänga med i den allmänna utvecklingen. Det ökande fritidsboendet för med sig nya, krävande motionsidkare till Hangö.

Den bland ungdomarna populära JGP –turneringen spelas i Hangö år 2018 och i samband med Tennisveckan spelas Finnish Tour.

Året 2018 präglas av utvidgandet av banområdet och förbättrandet och utvecklandet av de sociala faciliteterna. HTK låter bygga 5 nya massaplaner för utesäsongen 2018 och sanerandet av de sociala faciliteterna planeras vara slutfört 1.5 2018.

Denna verksamhetsplan ger riktlinjerna för styrelsen vars uppgift är att precisera och genomföra de för år 2018 uppställda målen.

Tennisklubbens verksamhet har vuxit avsevärt under de senaste åren därför har Tennisklubbens styrelse beslutat anställa en verksamhetsledare för hela året även under 2018.

ADMINISTRATION OCH INFORMATION

Styrelsen sammanträder tillräckligt ofta och utskotten arbetar fortgående för att uppnå de uppställda målen. Den ingående styrelsen fastställer årsvis utskotten. Varje styrelsemedlem har någon del av verksamheten som sitt ansvarsområde.

De stadgenliga möten, vår- och höstmötet, anordnas enligt det stipulerade. I samband med höstmötet ordnas säsongens avslutningsfest och medaljerna för föreningens egna mästerskapstävlingar delas ut.

Styrelsen fastställer de behövliga arbetsresurserna och anställer dessa. Sysselsättningsstöd ansökes även enligt möjlighet.

Information gällande föreningens verksamhet utges tillräckligt ofta och i elektronisk form.  

Information återfinns även på tennisstadion och Cuplis anslagstavlor.

Tennisklubbens internet-sidor (www.hankotennis.fi) är även viktigt som forum för information.

Även social media innehar en viktig roll i informeringen.

EKONOMI

Föreningens ekonomi står på en stabil grund. Tennisklubbens kassaström är positiv.

Föreningen samlar systematiskt in medel av sponsorer och anordnar lönsamma tävlingar.

TÄVLINGSVERKSAMHETEN

År 2018 anordnas åtminstone följande evenemang

 • Hangö inomhusmästerkap, tidpunkt anges senare Juniori- och seniortävlingar i Cuplis under påsk
 • JGP i juni, alla klasser, 4-16.6
 • HPP Hanko Tennis Week och Finnish Tour, 9-15.7
 • Augusti nationell turnering 11-13.8
 • ITF Scandinavian EB Champinships by Mandatum life 31.7-6.8
 • Hangö utomhusmästerskap, tidpunkt anges senare

SERIETENNIS

Föreningen deltar enligt möjlighet med lag i av FTF:s och FSTF:s anordnade tennisserier.

Målet är även att få ihop junior- och damlag för att delta i någon eller några serier.

JUNIORVERKSAMHETEN

En av de största utmaningarna för Hangö Tennisklubb är att få juniorverksamheten och växa. Verksamheten pågår nog fortsättningsvis men det har varit en stor utmaning att få en reell tillväxt i antalet spelare. Unga spelare kommer med och är ivriga men steget till tävlingsbanorna och att förbinda sig vid träningssytemet har visat sig vara långt och tröskeln för hög. Antalet tävlande juniorer är oroväckande lågt.

Juniorerna är grunden för hela den kommande föreningsverksamheten.

Åtminstone följande saker kommer att genomföras:

 • Eftisklubben som startades 2016 fortsätter 2018.
 • Vi hjälper juniorerna i tävlingarna
 • Tennis som gren presenteras åt skolorna under våren, detta sker vid Parkdammen eller idrottshuset
 • Året runt intensivträning
 • HTK-HLK gemensamt läger för tävlingsspelare i maj
 • Nybörjarkurser i juni
 • Skolning av tränare
 • Träningsverksamheten utvecklas
 • Vi stöder tävlingsjuniorerna i deras avgifter och resor
 • Vi strävar till att ordna tennisläger med andra föreningar
 • Egna tennisläger i Cuplis
 • Kesäkauden juhlat tennisstadionilla

SENIORVERKSAMHETEN

Vi aktiverar nya medlemmar att delta i föreningsverksamheten och anordnar åtminstone följande evenemang:

 • Dubbelevenemang både inomhus och utomhus
 • Vardagsspel i Cuplis
 • MTI tenniskliniker under sommaren
 • Euroturnering från början av sommaren utomhus
 • Dollarturneringen i augusti utomhus
 • Föreningsmatcher ETK-HTK
 • Deltagande i ligaserier
 • Föreningskvällar i möteslokalen

PLANER, UTEOMRÅDEN OCH FASTIGHETER

Planerna vid Parkdammen rengörs genast då snön smultit, färdigställda senast till Valborg.

Massaplanerna iståndsätts så att alla är i spelskick senast 15.5 och två stycken redan 1.5.

Utökningen av massaplanerna färdig till sommaren 2018.

Totalsaneringen av omklädningsutrymmen färdig under våren 2018 så att den inte inverkar på sommarsäsongen.

I Hangö 1.11.2017
Hangö Tennisklubb rf
Styrelsen